การรับประกันเครื่อง Ultimaker 3

ทั่วไป

บริษัท Ultimaker ให้การรับประกันความเสียหายพื้นฐานของเครื่อง Ultimaker 3 ซี่รีย์ “Product” แก่ผู้ซื้อปลายทางจากประเทศนั้น ๆ

นับจากวันที่สินค้าถูกจำหน่ายและถูกส่งถึงลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรก อิงตามหลักฐานของเอกสารแสดงการเสียภาษีนำเข้าของลูกค้า บริษัท Ultimaker ให้การรับประกันความเสียหายที่เกิดจากวัสดุ การออกแบบ และความบกพร่องจากฝีมือแรงงานเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยมีเงื่อนไขว่าตัวแทนจำหน่ายต้นทางมีหน้าที่รับผิดชอบขอเคลมรับประกันเท่านั้น การรับประกันผลิตภัณฑ์มีผลตลอดอายุการใช้งาน

เงื่อนไขการเคลมขอรับประกัน มีดังนี้ (i) จะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับประกันก่อนประกันหมดอายุ (ii) เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันที่กำหนดมาครบทุกข้อตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (iii) สามารถพิสูจน์ผ่านเอกสารแสดงการเสียภาษีของลูกค้าได้ (iv) สติกเกอร์ serial number ต้องยังติดอยู่กับตัวเครื่อง และ (v) ต้องถูกส่งคืนในรูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิม เนื่องจากการเคลมขอรับประกันนั้นลูกค้าต้องรับผิดชอบแสดงเอกสารการเสียภาษีนำเข้าและบรรจุภัณฑ์เดิมเท่านั้น เราจึงแนะนำว่าควรเก็บสองสิ่งนี้ไว้ในที่ปลอดภัย หากบรรจุภัณฑ์ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์สูญหาย ลูกค้าสามารถซื้อใหม่ได้โดยคิดเป็นมูลค่าเพิ่มอีก 15 ยูโรหรือราว ๆ นี้ตามอัตราเงินแลกเปลี่ยนท้องถิ่น

ลูกค้าที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับอาชีพหรือธุรกิจใด ๆ สามารถขอเคลมสิทธิได้โดยลูกค้าเองต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรับประกันโดยลูกค้าจะไม่เสียสิทธิใด ๆ ทางกฎหมาย

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัท Ultimaker ให้การรับประกันตามเงื่อนไขอธิบายดังต่อไปนี้:

  • สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อ ส่ง และรวบรวมผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท Ultimaker  (ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท Ultimaker ผ่าน www.ultimaker.com)
  • สินค้าหรือผลิตภัณฑ์จะต้องถูกซื้อในสภาพใหม่และสมบูรณ์ บริษัทจะไม่รับประกันสินค้าที่ซื้อในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ถูกใช้แล้ว ถูกดัดแปลงหรือผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์มือสอง
  • สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้องถูกติดตั้งและใช้ซอฟท์แวร์ของบริษัท Ultimaker เวอร์ชั่นล่าสุด
  • ข้อแนะนำการติดตั้งและการบำรุงรักษาในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Ultimaker ได้รับการพิจารณาเห็นควรแล้ว ในส่วนของเนื้อหาของคู่มือที่ระบุในข้อแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ “do-it-yourself” ได้มีการติดตามอย่างพิถีพิถันแล้ว หากตรวจพบว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีการแยกชิ้นส่วนหรือการรวมชิ้นส่วนโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช้ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท Ultimaker การรับประกันนี้จะไม่มีผล
  • สินค้าหรือผลิตภัณฑ์จะต้องถูกใช้ และ/หรือกับสินค้าที่สามารถใช้คู่กันได้ และ/หรือกับเส้นพลาสติกที่บริษัท Ultimaker เสนอและแนะนำบน www.ultimaker.com เท่านั้น

หากชิ้นส่วนของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนในระยะเวลาของการรับประกันสินค้าการรับประกันสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ถือว่าอยู่ในระยะเวลาของการรับประกัน อย่างไรก็ดี การซ่อม และ/หรือ การเปลี่ยนไม่ใช่การขยายระยะเวลาการรับประกัน

การแจ้งข้อมูล

บริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Ultimaker เป็นผู้ดูแลการรับประกันในนามของ Ultimaker ดังนั้น การแจ้งข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับประกันจะต้องผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Ultimaker ที่ลูกค้าซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นก็ตาม

การเคลมขอรับประกันจะต้องมีการรับรู้จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนตามตกลง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริษัทตัวแทนจำหน่ายของ Ultimaker หรือฝ่าย Ultimaker ในกรณีที่มีการรับรู้จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว ตัวแทนจำหน่ายจะดำเนินการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขข้อตกลงการรับประกันสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หากความเสียหายนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ และยังอยู่ในการรับประกัน บริษัทตัวแทนจำหน่ายจะรับผิดชอบการเปลี่ยนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันให้ หรือ กรณีที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นเลิกผลิตไปแล้ว บริษัทตัวแทนจำหน่ายจะทำการเปลี่ยนเป็นรุ่นเทียบเคียงในมูลค่าที่เท่ากันให้แทน หรือเปลี่ยนเป็นเงินชดเชยให้ตามเหมาะสม

การรับประกันนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผิดพลาดในการขนส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่นำส่งมาเพื่อการตรวจสอบอย่างละเอียด และ/หรือซ่อม รวมถึงไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่นำส่งกลับมาเคลมเพื่อเปลี่ยนสินค้าหรือซ่อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ประเทศนั้น ๆ ด้วย

ข้อยกเว้นไม่รับประกัน

การรับประกันนี้ไม่รวมและไม่คลอบคลุมถึง:

  • วัสดุสิ้นเปลือง อย่างเช่น หัวพิมพ์แบบ 2 หัวฉีด: หัวพิมพ์หลัก และหัวพิมพ์ Support
  • ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการละเลย ทั้งนี้ควรมั่นใจว่าเส้นพลาสติกที่ใช้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาวะที่ใช้งานได้และสอดคล้องกับคู่มือการใช้งานของแกนเส้น บรรจุภัณฑ์และเว็บไซด์
  • ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องหรือผิดวิธี การติดตั้ง การซ่อมบำรุง การบริหารจัดการ การทำความสะอาด การสึกหรอ ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ สำหรับการใช้งานที่ถูกต้องศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
  • เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ หรือการละเลยที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท Ultimaker และ/หรือ
  • ความผิดพลาดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากอุบัติเหตุ

บริษัท Ultimaker  จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากผลกระทบทางอ้อม รวมถึงค่าเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการสูญเสียการใช้ประโยชน์ การสูญเสียผลกำไรหรือรายได้ รวมถึงการจำกัดการรับประกันมูลค่าการซื้อของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

ข้อกฎหมายที่ใช้ได้และศาลภายในที่มีอำนาจในการพิจารณา

การรับประกันนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายดัตซ์ การโต้แย้งหรือการฟ้องร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้จะขึ้นตรงกับการพิพากษาในศาล rechtbank แคว้น Midden-Nederland เมือง Utrecht